Til toppen
Til toppen
Få et rejsetilbud
Image Alt

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser 

Tilmelding og betaling

Bestilling kan ske telefonisk eller ved online bestilling/email. Efter vor modtagelse af online bestilling gennemgår vi denne og sender endelig bekræftelse per email. Ved betaling af depositum eller hele rejsens pris  bekræfter kunden at have accepteret de oplyste vilkår for rejsen og Asien Travel(herefter AT) Rejsebestemmelser. Det er vigtigt, at navne på deltagerne oplyses korrekt, og som anført i passet. Vi gør opmærksom på at navnene der fremgår af eventuelle flybilletter bestilt gennem AT skal stemme overens med navne i de respektive pas der benyttes ved rejsen. AT påtager sig intet ansvar for problemer og meromkostninger, som følge af ukorrekte opgivne navne.

Billetter og rejsedokumenter fremsendes som udgangspunkt per email senest 14 dage efter slutbetaling. Skulle kunden ikke have modtaget flybilletter beder vi dig kontakte os. Er de savnede billetter ikke meldt savnet indenfor 7 dage inden afrejse, påtager AT sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger.

Ved bestilling af rejsen og efter ATs bekræftelse fremsendes faktura til dækning af flybilletter samt reservation af landprogram. Rejsens restbetaling vil herefter typisk være 2 måneder før afrejsedato. Afbestillingsforsikring skal indbetales samtidigt med rejsens pris. Indbetalingsdatoen vil fremgå af fakturaen. Ved indbetaling af rejsens pris til AT accepterer kunden at have accepteret de gældende vilkår for rejsens afvikling. Efter indbetaling af rejsens pris er aftalen bindende for såvel køber som AT. En eventuel afbestillingsforsikring bestilles sammen med rejsen og betales sammen med rejsens pris, og denne kan herefter ikke annulleres/refunderes. Er rejsens pris ikke indbetalt inden den angivne frist bortfalder aftalen automatisk. Indbetalinger til AT foregår som udgangspunkt per indbetalingskort, men indbetalingerne kan også overføres via netbank til konto 9376 0005726859. Ved overførelse til vort kontonummer bedes du angivne fakturanummer.

Kun flybillet

Omfatter rejsen kun flybillet er AT kun formidler for luftfartselskaberne, og det er luftfartselskaberne der er ansvarlig for afviklingen af transportaftalen. AT fraskriver sig alt ansvar vedr. gennemførelsen af rejsen, som varetages af det enkelte flyselskab, som f.eks. a. Hvis ruten eller den enkelte afgang aflyses, b. hvis der forekommer forsinkelser og c. hvis kunden som følge af ovenstående påføres ekstra omkostninger herunder transport, overnatning m.m.

Overdragelse

Overdragelse af rejse til en anden person kan ikke anbefales, da flybilletternes restriktioner gør at hele billetprisen oftest er tabt. Jævnfør nedenstående afbestillingsregler.

Rejsebevis

Rejsebevis og øvrige rejsedokumenter fremsende per email. Det er vigtigt, at Rejsebeviset straks efter modtagelsen tjekkes grundigt. Eventuelle ændringer/fejl bedes hurtigst muligt meldes til AT. Indgår der flyrejser på rejsen er det endvidere vigtigt, at navne på Rejsebeviset stemmer overens med navne i de rejsendes pas. AT gør opmærksom på, at mellemnavne ikke må benyttes som efternavn. Rejsebeviset bør medtages på din rejse.

Afbestilling

Allerede udstedte rejsedokumenter kan ikke ændres. Hvis rejsedokumentet i henhold til leverandørens regler er muligt at ændre, skal der beregnes et gebyr på DKK 300 per person samt evt. ændringsgebyr pålagt af leverandøren. Hvis kunden annullerer bestillingen efter at have indbetalt betaling for rejsen, forsøger AT at refunderer så meget som muligt, dog mister man minimum DKK 300 per rejsende. De fleste flybillettyper kan som hovedregel ikke refunderes. For ændring af fly- og landarrangement, som endnu ikke er udstedt gælder følgende: Der betales et ekspeditionsgebyr på DKK 300 per person for ændring af rejsedato eller rejserute, såfremt ændring er muligt. I tilfælde af, at der kort tid inden afrejse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Betingelsen for dette er dog, at eksempelvis Udenrigsministeriet eller andre danske myndigheder, direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling. Vedrørende afbestilling på grund af sygdom: Det tilrådes kraftigt at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker ved afbestilling på grund af akut opstået sygdom, der kræver hospitalsindlæggelse eller forhindre deltageren i at rejse; dødsfald i nærmeste familie. AT er på afbestillingsforsikringer genforsikret ved Europæiske Rejseforsikring A/S. En afbestillingsforsikring kan kun bestilles i forbindelse med købet af rejsen, og aldrig efter, at der er foretaget indbetalinger til rejsen.

Særlige ønsker/Flyrejsen

Der kan i forbindelse med købet af rejsen, fremkomme specielle ønsker. Dette kan eksempelvis være ønsker om bestemte flysæder;værelser med udsigt; side-by-side eller ligende. Ønskerne vil fremgå af Rejsebeviset. Disse ønsker vidresendes til rette instans, men AT kan ikke garantere, at disse ønsker bliver opfyldt.

Vi gør venligst opmærksom på at de fleste hoteller i Asien har check-in kl.: 15.00 og check-out kl.: 12.00. Skulle man f.eks ankomme til det valgte hotel om formiddagen, kan man først forvente at værelset er klart kl.: 15.00. I forbindelse med check-out kan man forhøre sig i receptionen på hotellet om check-out kan forlænges hvis dette ønskes(dette koster ofte et gebyr).

Er der særlige ønsker vedrørende måltider ombord på flyforbindelserne arrangeret af AT, skal disse ønsker fremsendes til AT i forbindelse med bestillingen af flybilletterne.

På Rejsebeviset er flytiderne for de internationale ruter angivet. De anførte tider er lokale tider. Der kan forekomme ændringer, såfremt luftfartsselskabet ændre flytiderne. Normalt er der check-in 2 timer før afgang. Enkelte flyselskaber kræver tidligere check-in.

Pas og Visum

Det er den rejsendes ansvar, at pas og visum formaliteter er i orden. AT er gerne behjælpelige med rådgivning, såfremt der kræves indrejse-visum til det pågældende rejseland. Visum-informationer vil ydermere også fremgå af Rejsebeviset. Skulle den rejsende have planer om at ændre rejseforløbet, eksempelvis forlængelse af rejselængden, kan visum-reglerne være anderledes. Det er kundens ansvar, at visum til det pågældende indrejseland er i orden. Ydermere skal AT gøre opmærksom på, at fra rejsen er bestilt og til det aktuelle afrejsetidspunkt kan krav til pas og visum være ændret. Ved enhver bestilling af rejse ved AT skal statsborgerskab oplyses. Udenlandske statsborgere skal rådføre sig med respektive ambassade. AT påtager sig intet ansvar for de følger, som manglende indrejsedokumenter, vaccinationer osv. måtte medføre for den rejsende. Den rejsende har pligt til, at sørge for gyldigt visum og pas, samt give AT korrekte oplysninger om navn, statsborgerskab m.m. Navne i pas skal være ioverensstemmelse med de navne, som personen er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er den rejsendes eget ansvar, at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem rejsedokumenterne og pas.

Prisændringer
Efter gældende lovgivning kan AT, forhøje den aftalte pris for rejsen, som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, gebyrer, skatter, samt ændrede valutakurser. Det bemærkes at ved stigende valutakurser, vil kun den del af rejsen, som AT betaler i denne valuta, betyde en prisstigning, og dermed ikke hele rejsens pris. En prisnedsættelse som følge af eksmpelvis ekstraodinære prisfald på flybilletterne vil betyde en nedsættelse af rejsens pris. Ydermere vil ekstraordinære kursfald også betyde en generel prisnedsættelse. Overstiger reguleringen 10% af rejsens fulde pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering.

Aflysning
Såfremt flyselskaber eller arrangører annullerer rejsen, kan den rejsende vælge at få refunderet rejsens pris eller deltage i en anden rejse. Vælges en dyrere rejse, skal kunden betale prisforskellen, og vælges en billigere rejse vil forskellen blive refunderet. Yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Tilskadekomst
Per 1. januar 2008 er hjemtransport ikke længere inkluderet i den danske sygesikring. Derfor råder vi kunden til at tegne en rejseforsikring, der dækker omkostninger ved bl.a. behandling af sygdom og hjemtransport. Vær i øvrigt opmærksom på at Det Gule Sygesikringskort ikke gælder i store dele af Asien. AT fremsender altid tilbud om rejseforsikring i forbindelse med tilbudsgivning.

Deres ansvar

AT forudsætter at du er bekendt med de givne oplysninger af bureuaet, herunder oplysninger fra hjemmeside, faktura, Rejsebevis, praktiske oplysninger samt alle øvrigt tilsendte dokumenter til dig. AT sender rejsedokumenter per email. Dette vil fremgå af Rejsebeviset. Ydermere forventer AT, at du er bekendt med almindelig offentlig tilgengælig information, om den aktuelle sundhedsmæssige, politiske og natur/klimamæssige situation på rejsemålet. AT forventer også, at du er bekendt med eventuelle anbefalinger til vaccinationer. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted, udebliver eller ikke kan rejse på grund af manglende eller ugyldigt pas, nødvendige visa og/eller vaccinationer, kan ikke forvente nogen godtgørelse.

Som rejsedeltager er du forpligtet til: 1. Følge de anvisninger der kommer fra rejseledere; personale på hoteller og ligende. 2. Ved modtagelse af Rejsebevis af AT, at sikre sig, at alle oplysninger, herunder navne, afrejsedatoer m.v, er som ønsket. Ved betalingen af rejsen erklærer kunden sig enig i oplysningerne på billetten og acceptere samtidig ATs generelle bestemmelser.

Det er den rejsendes ansvar at sørge for eventuel (transit)-visum, forhåndsgodkendelser, vaccinationer, der kræves for at få indrejse samt andre tilladelser der er krævet for at kunne gennemføre rejsen. Dette er også gældende for de indrejsekrav, der er relateret til Covid19 både på udrejsen og ved indrejse til Danmark efter afsluttet rejse. Manglende opfyldelse af disse krav giver ikke ret til gebyrfri afbestilling af rejsen.

Handicappede og bevægelseshæmmede

Det vil altid fremgå af rejsebeskrivelsen, om en given rejse stiller særlig krav til fysik og helbred. Kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede bør ALTID rådføre sig med AT, inden rejsen bestilles.

Reklamation
Ved en evt. mangel på rejsen, er kunden forpligtiget til straks, at fremsætte disse til rejselederen eller til AT på telefon 81 10 15 46 Manglenede reklamation vil normalt medføre tab af retten til efterfølgende, at påråbe manglen. Reklamationer modtages kun skrifteligt og max 30 dage efter hjemkomsten. Husk at angive bookingID. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan sagen indberettes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelser AT altid følger. Ethvert søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret.

Betalingsform

Betaling kan alene ske ved bankoverførsel, eksempelvis fra Netbank. AT tager ikke imod betaling med kreditkort, herunder VISA, Mastercard, Dankort osv. Dette sker af sikkerhedshensyn.

Udeblivelse

Såfremt rejsedeltageren udebliver fra rejsen eller dele heraf refunderes intet. Dette betyder at ubrugte eller delvist ubrugte billetter og andre ydelser ikke refunderes. Dette gælder også såfremt udeblivelsen skyldes manglende eller ugyldigt pas; vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.

Sygdom, uheld og anden hindring på rejsen

Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommet til skade på en rejse, er han/hun forpligtet til at afholde alle udgifter, der er en følge af sygdommen herunder læge, medicin, hospitalsregninger, befordring, hjemrejse, telefonregninger mv. Man kan ikke forlange, at rejsens program ændres. AT tilråder kraftigt den rejsende til at tegne en rejseforsikring.

Rejseforsikring

Rejsedeltageren må selv drage omsorg for den forsikringsmæssige beskyttelse f.eks. ansvars-, ulykke og rejsegodsforsikring mv. AT påtager sig intet ansvar for skader på personer, for bortkomne, stjålne eller beskadigede ejendele, bagage mv. AT vil til hver en tid kraftigt råde sine rejsende til at tegne en rejse- og afbestillingsforsikring i forbindelse med købet af rejsen. Vi gør opmærksom på, at Det Gule Sygesikringsbevis IKKE er dækkende i store dele af Asien. Tegningen af forsikringerne er selvfølgelig en væsentlig omkostning ved enhver rejse, men skulle uheldet være ude, er du alt andet lige sikret. Hospitalsindlæggelse i Asien kan være en bekostelig affære, hvis ikke forsikringen er købt.
Ifølge Dansk Lov har AT og andre rejsebureauer pligt til at informere om og tilbyde forsikringer i forbindelse med rejser, hvor man ikke er dækket af Det Gule Sygesikringsbevis. AT har indgået samarbejde med Europæiske Rejseforsikring A/S, og vi formidler derfor salget af deres forsikringer. AT gør opmærksom på, at vi modtager provision af forsikringeselskabet, men denne provision dækker vores omkostninger i forbindelse med rådgivning, kurser, markedsføring og anden service.

Alle rejseforsikringer retter sig mod den gennemsnitsrejsende, og man bør derfor være opmærksom på, at der kan være en lang række undtagelser i forsikringsdækningen. Er du i tvivl om hvordan din dækningsgrad er, er du altid velkommen til at kontakte os.

Salg af flybilletter

AT optræder som agent for flyselskabet og er derfor formidler af flybilletten. Flyselskabet er dermed din aftalepart, og det er derfor flyselskabet som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen.  Du kan læse om flyselskabets gældende betingelser på den respektive hjemmeside. Da AT alene er formidler af transportydelsen, er AT som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs, forsinkelser, aflysninger samt manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem dig og flyselskabet.

Tilslutningsfly

AT står ikke til ansvar og dækker dermed ingen udgifter, hvis den rejsende ikke når frem til seneste mødetidspunkt i lufthavnen – heller ikke hvis det skyldes forsinkelser på tilslutningsfly eller tog fra hjemmeadressen og til lufthavnen.

Regler for indførsel af planter

Reglerne om indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande uden for EU følger af Plantesundhedsforordningen, som trådte i kraft 14. december 2019. Reglerne medfører, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage.

Ændringer

Hvis AT inden pakkerejsens påbegyndelse foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen eller ikke kan levere bestemte ydelser kan den rejsende hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt for rejsen. AT kan også tilbyde en erstatningsrejse som den rejsende kan deltage i.

Indførsel af animalske fødevarer

Vær opmærksom på at der er strenge regler for indførsel af animalske produkter fra EU og ikke-EU lande. Læs mere her

Rejsegarantifonden

AT er medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 2249.

Vi tager forbehold for trykfejl.

Ebeltoft den 30.05.2020

Om Asien Travel

Vi er et dansk rejsebureau der arbejdet med Sydøstasien og Indonesien i mere end 20 år. Følg os på vores blog og få inspiration til din næste rejse

Vind et rejsegavekort

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i konkurrencen om et rejsegavekort på 3.000 kr.

 

Vi trækker en vinder hvert kvartal. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.